Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden voor opdrachten verstrekt aan Eva Visser Advies

1. Definities
In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder – het bureau: (ook aangeduid met ‘wij’ en ‘ons’) Eva Visser
Advies dat in haar overeenkomst met de opdrachtgever naar deze voorwaarden verwijst – de opdrachtgever: de
contractpartner van het bureau – de opdracht: iedere overeenkomst van het bureau tot het leveren van advies
en/of interim diensten aan opdrachtgever.

2. Toepasselijkheid
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tot het leveren van diensten door het
bureau.

3. Totstandkoming opdrachten
Onze offerte (ook wel ‘voorstel’ genoemd) is gebaseerd op de informatie die ons door de opdrachtgever tot dan
toe is verstrekt. De opdrachtgever staat ervoor in dat hij daarbij de voor de opzet en uitvoering van de opdracht
essentiële informatie aan ons heeft verstrekt. Indien geen geldigheidsduur is vermeld, is de offerte niet verbindend tot het moment dat de opdracht ons wordt verstrekt en wij deze hebben geaccepteerd. Een mondelinge opdracht zal door ons schriftelijk worden bevestigd.

4. Uitvoering opdrachten
Wij zullen ons inspannen de door ons te leveren diensten naar beste inzicht en vermogen uit te voeren,
overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap. Wij zullen de opdracht vanuit een professioneel onafhankelijke
opstelling uitvoeren. Uiteraard zullen wij met de opdrachtgever overleggen over de wijze waarop de opdracht
wordt uitgevoerd. Wij zullen ons inspannen de diensten binnen de afgesproken planning te leveren. Het halen van
de planning kan behalve door onze inspanning worden beïnvloed door allerlei factoren, zoals de kwaliteit van de
informatie die wij verkrijgen en de medewerking die wordt verleend. Wij kunnen dan ook niet van te voren exact
aangeven hoeveel tijd voor de te leveren diensten nodig zal zijn. De resultaten van toepassing en gebruik van de
door ons verrichte studies en verstrekte adviezen zijn afhankelijk van velerlei factoren, die buiten onze invloed
vallen schoon de diensten door ons naar beste inzicht en vermogen, en overeenkomstig de eisen van goed
vakmanschap wordt uitgevoerd, kunnen wij derhalve geen garanties geven met betrekking tot de resultaten van
de door ons verstrekte studies en verstrekte adviezen. Wij hebben een inspanningsverplichting.

5. Verplichtingen opdrachtgever
De opdrachtgever staat in voor de deugdelijkheid en volledigheid van de aan ons ter beschikking gestelde
gegevens. De opdrachtgever zorgt ervoor dat alle documenten en gegevens die wij nodig hebben voor het conform
de afgesproken planning uitvoeren van de opdracht, tijdig in ons bezit komen. Verder moeten wij kunnen rekenen
op de tijdige beschikbaarheid van de bij onze werkzaamheden betrokken medewerkers van de organisatie van de
opdrachtgever. De opdrachtgever geeft derden, die hij bij de uitvoering van de opdracht wenst te betrekken, geen
opdracht dan na afstemming met ons. Wanneer wij daarom verzoeken, zal ons gedurende de looptijd van de
opdracht een eigen werkplek met telefoonaansluiting kosteloos ter beschikking worden gesteld.

6. Vertrouwelijkheid
Wij zijn verplicht tot geheimhouding van alle informatie en gegevens van de opdrachtgever jegens derden. Wij
zullen verder in het kader van de opdracht alle voorzorgsmaatregelen nemen ter bescherming van de belangen van de opdrachtgever.

7. Aanpassing opdrachten
Mochten er zich in het kader van de opdracht omstandigheden voordoen die bij de start van de opdracht niet
waren voorzien, dan zal wederzijds en in goede harmonie naar een oplossing worden gezocht. Zo nodig kan in
dit geval aanpassing van de opdracht plaatsvinden. Ons bureau en opdrachtgever hebben beiden het recht van
verdere voortzetting van de opdracht af te zien, indien de oorspronkelijk overeengekomen uitvoering door de
gewijzigde omstandigheden aanzienlijk bemoeilijkt of onmogelijk wordt. Artikel 11 is in dat geval onverkort van
toepassing. Bij voortzetting van de opdracht zullen aangepaste en nieuwe conditie toegevoegd worden aan de
eerste opdracht en daarmee één geheel vormen. Niet tijdige uitvoering van enig onderdeel van de opdracht
geeft de opdrachtgever niet het recht de overeenkomst te ontbinden, tenzij tevoren het specifieke belang van
een bepaalde termijn door de opdrachtgever schriftelijk is vastgelegd en dit door ons schriftelijk is geaccepteerd.

8. Tarieven en kosten
In onze tarieven en de daarop gebaseerde kostenramingen zijn alle kosten (waaronder de normale secretariaats- en verblijfkosten) inbegrepen. Binnenlandse reiskosten brengen wij apart in rekening. Uitgezonderd zijn de
kosten van buitenlandse reizen en grote oplagen van notities, rapporten, e.d.: deze zullen afzonderlijk in
rekening worden gebracht. Bij schriftelijke overeenkomst kan hiervan worden afgeweken. De kosten van derden
die wij ten behoeve van de opdracht moeten maken, worden aan de opdrachtgever doorberekend.

9. Betaling
De kosten van een loopbaantraject worden voorafgaand aan het traject in rekening gebracht, tenzij anders overeengekomen. De betalingstermijn is binnen veertien dagen na facturering, tenzij anders overeengekomen.

10. Voortijdige beëindiging opdrachten
De opdracht kan voortijdig worden beëindigd, indien één van beide partijen van mening is dat werkzaamheden
niet (kunnen) worden uitgevoerd conform de offerte en opdrachtbevestiging en eventuele later schriftelijk
vastgelegde nadere opdrachtspecificaties. In dat geval zal een opzegtermijn van een maand worden
aangehouden voor opdrachten met een doorlooptijd van meer dan twee maanden. Hiertoe zal uiteraard eerst
worden overgegaan wanneer is gebleken dat de geconstateerde problemen niet kunnen worden opgelost. Bij
tussentijdse beëindiging van de opdracht zullen de tot dan toe verrichte werkzaamheden normaal worden
vergoed. Opdrachtgever noch wij kunnen enige aanspraak of recht van welke aard dan ook claimen op grond van
de voortijdige beëindiging van de opdracht. Ingeval één van beide partijen in staat van faillissement geraakt,
surséance van betaling aanvraagt, heeft de ander het recht de opdracht zonder inachtneming van een
opzegtermijn te beëindigen. Specifiek voor trainingen geldt dat deze kosteloos verplaatst kunnen worden tot
vier werkdagen voor de aanvang van de training, er binnen vier werkdagen voor aanvang van de training 50%
van de kosten in rekening wordt gebracht en binnen 24 uur voor aanvang van de training 100% van de kosten in
rekening wordt gebracht. Specifiek voor gesprekken geldt dat deze kosteloos verplaatst kunnen worden tot een
werkdag voor aanvang van de afspraak en anders behouden wij ons het recht voor om de kosten van de
afspraak (gedeeltelijk) in rekening te brengen. Bij inzet van de Talenten Motivatie Analyse Methode worden in
geval van voortijdige beëindiging de kosten hiervan volledig in rekening gebracht.

11. Aansprakelijkheid
Het bureau is alleen aansprakelijk voor eventuele schade tijdens de uitvoering van de opdracht bij de
opdrachtgever ontstaan, die het directe gevolg is van verwijtbare gedragingen van haar adviseur(s). Onze
aansprakelijkheid is beperkt tot de hoogte van het honorarium in de betreffende opdracht. Wij zijn niet
aansprakelijk voor alle overige (gevolg)schade, noch voor schade geleden door derden, hiervoor dient de
opdrachtgever ons te vrijwaren. De toepassing en het gebruik van onze adviezen zijn geheel voor risico van de
opdrachtgever.

12. Eigendom
Het auteursrecht, het recht van tekening of model of enig ander intellectueel eigendomsrecht met betrekking
tot het advies dat wordt gegeven, berust bij ons bureau. Opdrachtgever verkrijgt het recht op gebruik van dit
eigendom binnen het organisatiedeel waarop de opdracht betrekking heeft.

13. Geschillen
Indien door of naar aanleiding van de opdracht een geschil rijst tussen de opdrachtgever en het bureau, dan
zullen partijen trachten dit geschil door minnelijk overleg op te lossen. Hiertoe wordt ook gerekend de
mogelijkheid het geschil gezamenlijk voor te leggen aan een onafhankelijke deskundige voor advies of
bemiddeling. Hiervoor verwijs ik naar het Reglement van Klachten van Noloc, de beroepsvereniging voor Loopbaanprofessionals en jobcoaches. Op alle offertes en op alle opdrachten is het Nederlands recht van toepassing met uitsluiting van elk ander recht.

14. Algemene bepalingen
Tegenover deze voorwaarden zijn eventuele voorwaarden van de opdrachtgever, waarop ook gesteld of
gedeponeerd voor ons bureau niet-verbindend, tenzij deze schriftelijk bij het aangaan van de overeenkomst
door ons bureau zijn geaccepteerd.